29 Iyyar 5777‎ | 25 mai 2017

Horaires de Chabbat Parachat BAMIDBAR

Jérusalem : 18:56-20:19
Tel Aviv : 19:08-20:21
Haïfa : 19:10-20:22
Ashdod : 19:08-20:21
Paris : 21:21-22:43
Marseille : 20:48-22:00